Om oss

Sydsvenska Städ är ett privatägt aktiebolag med verksamhetskontor i Helsingborg, Sjöbo, Kristianstad samt Malmö där även huvudkontoret finnes.

Vår vision

Vårt mål är att åstadkomma och bygga upp ett varaktigt affärssamarbete inom facilityservice, grundat på öppenhet, ärlighet, ömsesidigt förtroende och goda relationer.

Historia

Verksamheten startade redan 1 augusti1965 då dåvarande ägaren till Sydsvensk Industribevakning AB beslöt att starta ett dotterbolag i Sydsvenska Städ.
1967 ombildades Sydsvenska Städ till ett aktiebolag. Verksamheten har under åren utökats till att omfatta Skåne län, med kontor i, utöver Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Sjöbo.

Sydsvenska Städ idag

Från att under många år varit en renodlat städföretag har vi tillsammans med våra kunder utvecklat verksamheten till att även kunna erbjuda andra tjänster såsom exempelvis växt- och fruktservice, dryckes- och varuautomater, snöskottning, skötsel av grönytor m. m.

Arbetsmiljöpolicy

I vårt företag är trivsel och god stämning på arbetsplatsen viktigt. Medarbetarna ska känna sig trygga och väl förtrogna med sina uppgifter vilket är grunden till god stämning, gemenskap och en god arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker våra grundläggande värderingar och utgör basen för vårt arbetsmiljöarbete.

Vårt mål är att åstadkomma och bygga upp ett varaktigt affärssamarbete inom facilityservice, grundat på öppenhet, ärlighet, ömsesidigt förtroende och goda relationer.

Var och en av medarbetarna har ett ansvar för sin arbetsplats och dess säkerhet, t.ex vid fönsterputsning och höghöjdsarbete, ansvar för att meddela brister och förbättringsförslag och ansvar för att förmedla idéer som kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Tillsammans ska vi på Sydsvenska Städ AB:

 • arbeta för att ständigt förbättra vår fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö genom att aktivt arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor.
 • sträva efter en jämställd arbetsplats där vi prioriterar samarbetsförmåga och flexibilitet
 • genom kontinuerlig information och utbildning ge medarbetarna möjligheten att påverka sin arbetssituation
 • genom att lyfta upp arbetsmiljöfrågorna i organisationen och arbeta proaktivt arbeta för att förebygga olyckor och ohälsa
 • genom att arbeta tillsammans förebygga problem såväl i de fysiska arbetsmiljöfrågorna som de psykosociala, och gemensamt sträva efter att förebygga alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen.
 • följa relevant arbetsmiljölagstiftning och andra krav som Sydsvenska Städ AB berörs av

Miljöpolicy

 • Följa relevant miljölagstiftning och andra krav Sydsvenska Städ AB berörs av
 • Förebygga föroreningar, genom att använda svanmärkta eller miljömärkta (Bra Miljöval, Ecolabel,
 • EU-blomman) produkter
 • Ständigt förbättra miljöledningssystemet
 • Utbilda vår personal i miljöfrågor
 • Ständigt ha dialog med omgivningen

 

Företaget fick sin första Svanen Miljömärkningslicens, 2005-08-08, utfärdad av SIS Miljömärkning AB, och därefter förnyad licens 2012, 2016 och 2018 med giltighetstid t.o.m. 2021-12-31.

Kvalitetspolicy

Tillsammans med våra kunder & personal utformar vi rationella och kostnadseffektiva städprogram för en ren, produktiv, trivsam och mänsklig miljö.

Det är de anställda som formar våra tjänster. Vi har en stabil personalstyrka, i snitt 10 år/anställd.

Tack vare välutbildade, välmotiverade och intresserade medarbetare i vår organisation kan vi producera tjänster som är trovärdiga för Dig som kund.

Vi på Sydsvenska Städ AB arbetar med att ständigt förbättra vårt kvalitetslednings-system.